STUART BLOWER, Architect, BA (Hons), DipArch, PgDip, RIBA , MAKE ARCHITECTS

Od svojho vstupu do ateliéru v roku 2006 získal Stuart vedúce postavenie v mnohých kľúčových projektoch: od obnovy miest, projektov so športovým a voľnočasovým využitím, až po rozsiahle obchodné a rezidenčné projekty – projekty s komplexným navrhovaním a stavebným programom.
Stuart je obzvlášť dobre zorientovaný v sektore dopravy. V roku 2013 dohliadal na projekt  rozšírenia Stansted Airport ako súčasť prieskumu kapacity leteckých dráh vládnej komisie Davies na juhovýchode Veľkej Británie. Tento projekt zahŕňal socioekonomické, dopravné, urbánne a udržateľné faktory.Nedávno Stuart manažoval výstavbu kancelárie LSQ London v centrálnom Londýne a v súčasnosti pracuje na viacerých projektoch vrátane veľkého komerčného a maloobchodného systému v Bratislave pre spoločnosť HB Reavis a súkromného leteckého terminálu v Hongkongu.

Make je medzinárodná architektonická skupina ovenčená cenami za architektúru, ktorá má jediný úmysel: navrhovať najlepšie budovy, miesta a priestory na svete. Od založenia v r.2004 sa rozrástla až na 150 ľudí v ateliéroch v Londýne, Sydney a Hong Kongu. Tvorí komplexnú architektúru, interiérový dizajn a urbánny dizajn, od koncepcie až po vyhotovenie. Ich portfólio pokrýva veľký rozsah od kancelárskych a rezidenčných budov, až po hotely a školské budovy.
Make sú vášňivo oddaní dizajnu, ktorý minimalizuje enviromentálny dopad a optimalizuje energickú efektívnosť. Sú presvedčení, že architekti majú neodkladnú povinnosť zmierňovať dopady klimatických zmien prostredníctvom návrhu budov.
Ku každému projektu pristupujú ako ku príležitosti minimalizovať spotrebu energie a maximalizovať „life in use“, a poskytnúť na mieru navrhnutú energickú stratégiu pre každý projekt, ktorá je prispôsobené budovám a ich prostrediu.  Avšak udržateľnosť v architektúre  nechápu ako zázračný liek, nestačí  zakomponovať zopár prvkov ako sú veterné turbíny alebo solárne panely: je to holistický prístup, ktorý preniká každým aspektom ich práce.

PAVOL PAŇÁK, ING.ARCH., 1. PODPREDSEDA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

Patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov súčasnej slovenskej architektúry. Je absolventom Fakulty architektúry Slovenskej vysokej školy technickej (dnešná STU). Tvorí významnú autorskú dvojicu s M. Kusým. Spolu stoja za viacerými zásadnými stavbami súčasnosti, ako novostavba Slovenského národného divadla či centrála Národnej banky Slovenska v Bratislave – dnes jedna z dominánt hlavného mesta. P. Paňák spolu s M. Kusým sa podpísali aj pod objekty Vodného diela Gabčíkovo, ale aj pod ďalšie projekty, ktoré menia tvár Bratislavy – Zóna Pribinova, prebudovanie Predstaničného  priestoru v Bratislave, obnova Slovenskej národnej galérie …
Sú tiež autormi viacerých obytných a polyfunkčných domov či hotelov – Manhattan v Bratislave, polyfunkčný dom na Konventnej ulici, Veľvyslanectvo SR v Berlíne, víťazný súťažný návrh hotela pri pamätníku SNP v Banskej Bystrici a ďalšie. Spoločné projekty získali viacero ocenení – cenu Stavba roka 2012 za budovu Národnej banky Slovenska, Cenu Arch 2010 za budovu Manhattan, Cenu  Arch 2009 za obnovu Vodnej veže v Bratislave –  sídla ateliéru Architekti A B.K.P.Š., Krištáľové krídlo 2008.
P. Paňák ani po ukončení štúdia neprerušil kontakt s Fakultou architektúry STU, je členom  štátnicových komisii, oponentom diplomových prác a pôsobí na fakulte ako hosťujúci profesor. V ateliéri Architekti A B.K.P.Š. tiež organizuje stáže pre študentov.

JANA BENDŽALOVÁ, ING. PHD.

Je absolventkou Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (dnešná STU) a od roku 2007 je odborne spôsobilou osobou pre energetickú certifikáciu, prednášateľka a členka skúšobnej komisie pre tepelnú ochranu budov. Do januára 2016 pracovala ako vedúca oddelenia tepelnej ochrany a energie budov v Technickom skúšobnom ústave stavebnom, n.o. (TSÚS) na pracovisku VVUPS-NOVA, kde pracovala na národných projektoch zameraných na implementáciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov do slovenskej legislatívy a technických noriem. Podieľala sa tiež na národnom výpočte nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť. V medzinárodnom tíme spolupracovala na návrhu Spoločnej európskej dobrovoľnej certifikačnej schémy pre nebytové budovy (2016-2017) a na ďalších štúdiách pre Európsku komisiu.
Venuje sa normalizačnej činnosti na národnej aj medzinárodnej úrovni. Je členkou technickej normalizačnej komisie TK 58 Tepelná ochrana budov a TK 92 Vykurovacie a chladiace systémy v budovách. Pri tvorbe druhej generácie CEN noriem pre výpočet energetickej hospodárnosti budov zastupovala ECOS (Európska environmentálna organizácia občanov pre normalizáciu) v niektorých CEN technických komisiách.
V súčasnosti vedie spoločnosť ENBEE s.r.o., ktorá spolupracuje s rôznymi národnými a medzinárodými organizáciami na projektoch zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti budov.

DALIBOR BORÁK, ING.ARCH.

Vyštudoval  na FA VUT v Brne v roku 1983. Do roku 1987 pracoval v Stavoprojekte Brno v ateliéri Viktora Rudiša, v rokoch 1987 -1990 v Drupose Brno. Od r. 1990 vykonáva vlastnú architektonickú prax Nový dům. Od r. 2001 do mája 2017 bol spoluvlastníkom a konateľom spoločnosti Dobrý dům , ktorá projektovala a stavala najmä pasívne a udržateľné budovy. Od mája 2017 obnovil vlastnú architektonickú kanceláriu.
Bol v prípravnom výbore Slovenskej komory architektov, vo funkcii predsedu dozornej rady, podpredsedu a v rokoch 2007 – 2010 predsedu ČKA. V rokoch 2008 – 2010 bol členom výkonného výboru Európskej rady architektov v Bruseli (ACE), zodpovedný za pracovnú skupinu „Udržateľná architektúra“.
V rokoch 2012 – 2013 sa zúčastnil EÚ projekte EdUR I.- Edukácia k udržateľnému rozvoju – výstavba nových budov, v rokoch 2013 a 2014 projektu EdUR II. Edukácia k udržateľnému rozvoju – rekonštrukcie budov. V rokoch 2011 – 2015 bol metodikom obsahovej časti ČKA v EÚ projekte CEC5 – CESBA – Common European Sustainability Building Assessment. Je jedným zo zakladajúcich členov Centra pasívneho domu v Brne.
Projektuje spoločne s manželkou Helenou, spolu s ňou je spoluautorom niekoľkých ocenených stavieb. Najznámejšie sú mestský dom v Brne, ktorý získal cenu Grange Prix architektov 2010, ďalej tzv. „Nulový“ rodinný dom v Brne Obřanoch, ktorý získal cenu European Energy Efficiency Award 2014, často publikovaný udržateľný pasívny rodinný dom v Borinke na Slovensku a Základná umelecká škola Karla Malicha v Holiciach, ktorá je postavená v pasívnom štandarde jako aj podľa princípov udržateľnej výstavby podľa metodiky CESBA (Common European Sustainability Building Assessment).
V roku 2017 dokončil s manželkou Helenou štúdiu rekonštrukcie Kultúrneho domu v Klášterci nad Ohří, a nových Komunitných centier v obciach Pasohlávky a Ivaň. Ďalej projekty komunitného bývania seniorov v Zubří, a Prakšiciach. Všetko v pasívnom štandarde.

 

ŠTEVO POLAKOVIČ, ING.ARCH., AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

1987 ukončenie inžinierskeho štúdia na FA STU Bratislava, titul Ing. Arch., 1987_1992 architektonický ateliér IPO školské stavby, Bratislava, 1992_1995 architektonický ateliér B.A.K., Bratislava, 1995_1996 architektonický ateliér Fischer, Bratislava, od 1998 FEČÍK HALMI POLAKOVIČ, architekti, od 2004 HALMI POLAKOVIČ Architects, člen komisie architektonickej súťaže – Slanec Bratislava, člen skúšobného senátu pri autorizačných skúškach SKA, 1999_2000  člen prezídia slovenskej časti EUROPAN, 2001_2003 člen súťažnej komisie SKA, 2001_2004 člen hodnotiacej komisie Ceny prof. Jozefa Lacka, konateľ a spoločník BLAU s.r.o., konateľ CANVAS s.r.o., 2007_2013 konateľ RAUM s.r.o., 2007_2013 konateľ gutgut s.r.o., 2010 víťaz Ceny ARCH – Polyfunkčný dom na Dunajskej ulici, 2010 víťaz Ceny Dušana Jurkoviča – Polyfunkčný dom na Dunajskej ulici, 2010 spoluzakladateľ a organizátor festivalu DAAD 2010 – Dni architektúry  a dizajnu, 2011 organizátor festivalu DAAD 2011 – Dni architektúry  a dizajnu, 2011 člen poroty v študentskej súťaži NOVÉ PKO, 2011 člen hodnotiacej komisie Ceny prof. Jozefa Lacka, 2012 víťaz ceny  CE.ZA.R v kategórii rodinné domy – 5xT chata v Senci, 2012 finalista ceny ARCH, 2012 odborné prednášky na architektonických školách – Zlín, Brno, Bratislava, Brusel, Praha, 2012 organizátor festivalu DAAD 2012 – Dni architektúry  a dizajnu, 2013 člen poroty Grand Prix obce architektů 2013 – Praha, 2013 organizátor festivalu DAAD 2013 – Dni architektúry  a dizajnu, 2013 vedúci Ústavu občianskych stavieb FA STU Bratislava, 2014 víťaz ceny  CE.ZA.R v kategórii rodinné domy – IST Čuňovo, 2014 víťaz ceny  CE.ZA.R v kategórii bytové domy – Panelák v Rimavskej Sobote, 2014 víťaz ceny  CE.ZA.R v kategórii interiér – Interiér bytu na Živnostenskej ulici, 2015 víťaz ceny  Krištálové krídlo , ako architektonická osobnosť roka.

ALEŠ BROTÁNEK, AKAD.ARCH.

Vyštudoval na VŠUP, v r.1984 štúdium zakončil diplomovým projektom zameraným na ekodizajn – od urbanistickej revitalizácie osídlenia, bývanie v nízkoenergetickom a generačne prispôsobivom dome dopracovanom po detail nábytku.
Po roku 1989 sa stal autorom prvého nízkoenergetického rodinného domu v Českej republike a odvtedy rozvíja svoju architektonickú prácu podmienene smerom k energetickej efektívnosti a nezávislosti. Prelomovým projektom sa stala Archa-Nenačovice pre spoločnosť Country Life, kde bolo v zadaní riešiť ekologickú stopu nielen pri prevádzke, ale aj pri výbere stavebných materiálov, údržbe a likvidácie stavby. Pre tento komplexný prístup získalo eko-centrum Archa 1. miesto v kategórii firmy v rámci ceny E.ON Energy Globe v Českej republike.
Ďalšia z významných cien je za energeticky pasívny bytový viladom Pod Altánem v Strašniciach. Tento návrh preukázal, že racionálna spolupráca s developerskou spoločnosťou JRD a dôsledná optimalizácia architektonického návrhu výpočtovým nástrojom PHPP vedie k dosiahnutiu pasívneho štandardu, bez navýšenia nákladov na stavbu v porovnaní s bežnou praxou. (Cena Slovenskej komory architektov v súťaži Energetický a ekologický projekt 2009, nominácia na Stavbu roka 2012, cena Nadácie pre rozvoj architektúry a staviteľstva 2012, víťaz kategórie Bytové domy v medzinárodnej súťaži BEFFA / 2012 a 1.miesto v súťaži IEE / THE BEST OF AWARD 2012, prevzatá v Dubline 2013).
V roku 2015 získal špeciálne ocenenie za trvalý prínos v oblasti nízkoenergetickej a pasívnej výstavby udelené v rámci súťaže E.ON Energy Globe Award ČR a následne sa stal členom poroty.
Je zakladajúcim a podporujúcim členom Centra pasívneho domu. Od r. 2016 pôsobí externe na katedre architektúry ČVUT.
V súčasnosti vedie spoločnosť AB ateliér, ktorý sa zameriava na navrhovanie zdravých a nezávislých domov, užívateľsky komfortných a ohľaduplných k životnému prostrediu s využitím princípov pasívneho domu.

 

ĽUBOMÍR ZÁVODNÝ, ING.ARCH., AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

1983: Ukončená Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická Bratislava, Člen Spolku slovenských architektov, 1983-90: Zamestnaný v Štátnom projektovom ústave obchodu a cestovného ruchu, Bratislava pod vedením arch. Matušíka, 1990: Zakladá súkromnú projektovú prax “Atelier AZ”, 1991-94: Zakladá novú architektonickú kanceláriu BAHNA-PALČO-STARÝ-ZÁVODNÝ, 1992-94: Asistent prof. Rastislava Janáka na Fakulte architektúry, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, 1994: Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, 1994: Zakladá vlastnú nezávislú architektonickú kanceláriu Ľubomír ZÁVODNÝ, 1994-08: Člen porôt Cena Dušana Jurkoviča, Člen poroty Grand Prix, Obce architektů, Česká republika, Člen poroty študentskej  XELLA, Člen poroty CE-ZA-AR, SKA Bratislava, Člen poroty Krištáľové krídlo, Člen poroty Cena za architektúru, Česká republika, 2002-6: Hosťujúci docent na Fakulte architektúry STÚ, Bratislava, 2006-08: Menovaný Hosťujúcim profesorom na Fakulte architektúry STÚ, Bratislava, 2009-98: Pedagóg na plný úväzok FA STU, Bratislava, zástupca vedúcej ústavu, 1998: Cena Dušana Jurkoviča, Budova Centrály Všeobecnej úverovej banky, Bratislava, Slovakia, 2000: Cena Stavba roka 2000, Bytový dom, “Nad Lúčkami”, Bratislava, 2000: Cena ARCH, Pastoračné centrum – Teplicka, Bratislava, 2004: Cena ARCH, Dom nábytku ATRIUM, Bratislava, 2009: Osobnosť stavebníctva a architektúry ASB, 2009: Laureát Krištáľového krídla, 2010: Osobnosť stavebníctva a architektúry ASB, 2012: Osobnosť stavebníctva a architektúry ASB. Je autorom množstva občianskych, cirkevných a obytných budov, ale aj rodinných domov.

MARTIN JANČOK, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Ukončil inžinierske štúdium v roku 2004 na Fakulte Architektúry STU v Bratislave. Od roku 2012 je na doktorandskom štúdiu FA STU v Bratislave, od roku 2015 je podpredsedom SKA. V rokoch 2002 — 2009 pôsobil v architektonickom ateliéri zerozero, kde sa podieľal na viacerých kľúčových projektoch a realizáciách, ktoré si získali domácu i zahraničnú pozornosť. Bol súčasťou zerozero na medzinárodnom výskumnom projekte City Visions Europe a vo víťaznom návrhu pre maďarské mesto Ajka v prestížnej medzinárodnej urbanistickej súťaži Europan 10. V rozšírenom tíme zerozero sa podieľal na realizácii expozície Pavilónu Českej a Slovenskej Republiky na 11. bienále architektúry v Benátkach v roku 2008. V roku 2009 založil PLURAL, zameriava sa na tvorbu a výskum v oblasti súčasnej architektúry a mesta. Zaoberá sa ich vzťahom k spoločnosti. S kritickým a pro—aktívnym postojom ponúka konkrétne návrhy využívajúce najzákladnejšie schopnosti architektúry. Zahŕňa projekty rôznych zameraní a veľkostí. Spoluprácuje s množstvom ďalších architektov, odborníkov a konzultantov.
Martin získal viacero ocenení a nominácií. Z tých posledných je to Dom v dome, ktorý sa dostal do užšieho výberu v Piranesi Award 2016 a v Bigmat Award 2017, bol nominovaný na Mies van der Rohe Award 2017. Viac informácií o realizovaných dielach a vybraných oceneniach nájdete TU

 

ROMAN BRYCHTA, DOC. MGR. AKAD. ARCH. , AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ČKA

Vyštudoval 1986 – 1991 ČVUT Praha, fakulta architektury, 1991 – 1995 AVU Praha, škola architektury prof. Emila Přikryla.
Od 2011 je vedúci ateliéru Architektura 4, VŠUP, 2011 – člen pracovnej skupiny PR ČKA, 2010  – člen výstavnej rady Galerie Jaroslava Frágnera, 1998 – 2002 spolupráca s Václavem Králíčkem, združenie architektov AK Architekti ( R.Brychta, V.Králíček, P.Lešek), 2002 zakladajúci člen a konateľ Projektil architekti (R. Brychta, A. Halíř, O. Hofmeister, P. Lešek – www.projektil.cz).
Projektil tvorí úspornú, ústretovú a sviežu architektúru znalú tradície, inovatívnu typológiou a použitými technológiami. Razí spojenie súčasného umenia, dizajnu, architektúry a krajiny. K spolupráci pozývajú skúsených i mladých perspektívnych návrhárov. Ateliér je nositeľom niekoľkých významných cien: študijné a vedecká knižnica v Hradci Králové (hlavná cena novostavba Grand prix architektov 2009, stavba roka 2009), Národná technická knižnica v Prahe (cena Klubu za starú Prahu, cena Štátneho fondu životného prostredia 2009, hlavná cena Grand prix 2010) a Centrum ekologických aktivít v Horke nad Moravou pri Olomouci (hlavná cena Grand prix 2007, cena ministra životného prostredia 2007). 2009: nominácia  Národnej technickej knižnice v celosvetovej súťažii The Great Indoors Award 2009, Frame, Holandsko,  2013: Národná technická knižnica v Prahe – Finalista BigMat International Architecture Award 2015, odměna, Granada, Španělsko, 2015: Nábřeží Maxipsa Fíka, Kadaň – Finalista BigMat International Architecture Award 2015, Berlín, Nemecko.

 

DIETER HERZ, DIPL.ING.

Dieter je v súčasnosti riaditeľom spoločnosti Herz & Lang GmbH. Je návrhárom udržateľných budov, prezidentom „Netzwerk Passivhaus“ v Rakúsku, certifikovaným projektantom PHI, konzultantom, certifikátorom. Jeho prvý pasívny dom navrhol v roku 1998. Od založenia spoločnosti Herz & Lang v roku 2002 sa firma rozrástla na 18 spolupracovníkov: architektov, inžinierov, technikov. Hlavným zameraním spoločnosti je koncepčný návrh a poradenstvo s cieľom dosiahnuť pasívny, respektíve takmer nulový štandard budovy. Spoločnosť má na konte množstvo medzinárodných projektov pasívnych budov. Projekty, ktoré sa doposiaľ konzultovali v spoločnosti Herz & Lang sa investične pohybujú na úrovni 1 miliardy EUR.

VID KURINČIČ, ARHITEKTURA KRUŠEC

Vid sa narodil v Ľubľane v r.1980. Je absolventom Fakulty architektúry v Ľubľane v roku 2007. Jeho pracovné skúsenosti pochádzajú z architektonickej kancelárie Ravnikar – Potokar, kde pôsobil v rokoch 2003 až 2004, a z holandkého ateliéru Knevel Architecten, Amsterdam, kde pracoval v rokoch 2008 až 2009. Od roku 2004je členom tímu architektonického ateliéru Arhitektura Krušec.
Architektonickú kanceláriu ARK Arhitektura Krušec založili v roku 2002 Lena Krušec a Tomaž Krušec. ARK arhitektura Krušec je v súčasnosti jedným z najviac uznávaných slovinských ateliérov. Prezentuje sa modernou a udržateľnou architektúrou, zbiera prestížne ocenenia. Získal mnoho nominácií- za kaplnku Farewell na cintoríne v Teharje bol v roku 2009 nominovaný na cenu Mies van der Rohe, projekt Nový trh v Celje bol vybraný spomedzi 40 projektov na Európsku cenu za Urban Public Space v roku 2010 a nominovaný na cenu Mies van der Rohe za rok 2011.